Home

Diensten

Tarieven

voorwaarden

Contact

Privacy

 

Algemene voorwaarden

Algemene voor­waarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Johan

In deze algemene voor­waarden wordt verstaan onder:
1. Opdracht­gever: de natuurlijke persoon of rechts­persoon die aan Opdracht­nemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werk­zaam­heden.
2. Opdracht­nemer: Boekhouder Johan die de Overeen­komst sluit en deze algemene voor­waarden hanteert. Alle Overeen­komsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdracht­nemer en worden uitsluitend door Opdracht­nemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uit­drukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdracht­gever is dat de Werk­zaam­heden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Werk­zaam­heden: alle werk­zaam­heden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdracht­nemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werk­zaam­heden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door Opdracht­gever aan Opdracht­nemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdracht­nemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeen­komst: elke afspraak tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer tot het verrichten van Werk-zaamheden door Opdracht­nemer ten behoeve van Opdracht­gever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
6. Algemene voor­waarden: het onderhavige document, met inbegrip van de Bijlage.
7. Persoons­gegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Opdracht­nemer namens Opdracht­gever verwerkt.
8. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene voor­waarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voor­waarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeen­komsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdracht­nemer zich verbindt of zal verbinden om Werk­zaam­heden te verrichten voor Opdracht­gever, alsmede op alle daaruit voor Opdracht­nemer voortvloeiende Werk­zaam­heden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voor­waarden zijn slechts geldig indien deze uit­drukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeen­komst of opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voor­waarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voor­waarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voor­waarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voor­waarden van Opdracht­gever wordt door Opdracht­nemer uit­drukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende Opdracht/Overeen­komst -tezamen met deze algemene voor­waarden- geven de volledige afspraken tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer weer met betrekking tot de Werk­zaam­heden waarvoor de Overeen­komst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

3 Aanvang en duur van de Overeen­komst

1. Elke Overeen­komst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdracht­gever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdracht­nemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdracht­gever aan Opdracht­nemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeen­komst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeen­komst met andere middelen te bewijzen.
3. Elke Overeen­komst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 Gegevens Opdracht­gever

1. Opdracht­gever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdracht­nemer overeen­komstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeen­komst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdracht­nemer te stellen.
2. Opdracht­nemer heeft het recht de uitvoering van de Overeen­komst op te schorten tot het moment dat Opdracht­gever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdracht­gever is gehouden Opdracht­nemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeen­komst van belang kunnen zijn.
4. Opdracht­gever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdracht­nemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeen­komst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdracht­gever.
6. Indien en voor zover Opdracht­gever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder 15. aan deze geretourneerd.

5 Uitvoering Overeen­komst

1. Opdracht­nemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeen­komst wordt uitgevoerd. Opdracht­nemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdracht­gever omtrent de uitvoering van de Overeen­komst.
2. Opdracht­nemer zal de Werk­zaam­heden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdracht­nemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. Opdracht­nemer heeft het recht bepaalde Werk­zaam­heden, zonder kennisgeving aan en uit­drukkelijke toestemming van Opdracht­gever, te laten verrichten door een door Opdracht­nemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdracht­nemer wenselijk is.
4. Indien tijdens de duur van de Overeen­komst Werk­zaam­heden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdracht­gever welke niet vallen onder de Werk­zaam­heden waarop de Overeen­komst betrekking heeft, worden deze Werk­zaam­heden op grond van afzonderlijke Overeen­komsten geacht te zijn verricht.
5. Eventueel in de Overeen­komst bepaalde termijnen waarbinnen de Werk­zaam­heden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toe­rekenbare tekortkoming van Opdracht­nemer en mitsdien geen grond voor ont­binding van de Overeen­komst op. Termijnen waarbinnen de Werk­zaam­heden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uit­drukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer overeengekomen is.
6. De uitvoering van de Overeen­komst is niet -tenzij uit­drukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werk­zaam­heden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdracht­nemer daarover aan Opdracht­gever rapporteren. Opdracht­nemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

6 geheim­houding en exclusiviteit

1. Opdracht­nemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeen­komst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdracht­gever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdracht­nemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdracht­gever Opdracht­nemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdracht­nemer, voor zover Opdracht­nemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeen­komst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen nood­zakelijk acht.
2. Opdracht­nemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdracht­gevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Opdracht­nemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdracht­gever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdracht­nemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of straf­procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdracht­nemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdracht­gever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking nood­zakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdracht­nemer.
4. Behoudens de uit­drukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdracht­nemer, is het Opdracht­gever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdracht­nemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeen­komst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werk­zaam­heden van Opdracht­nemer, op Opdracht­gever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdracht­gever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

7 Intellectuele eigendom

1. Opdracht­nemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeen­komst met Opdracht­gever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdracht­gever uit­drukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is Opdracht­gever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werk­zaam­heden van Opdracht­nemer. Opdracht­gever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

8 Overmacht

1. Indien Opdracht­nemer zijn verplichtingen uit de Overeen­komst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toe­rekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdracht­nemer alsnog in staat is deze op de overeen gekomen wijze na te komen.
2. Opdracht­gever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeen­komst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

9 Honorarium

1. Opdracht­nemer heeft het recht vóór aanvang van de Werk­zaam­heden en tussentijds de uitvoering van zijn Werk­zaam­heden op te schorten totdat Opdracht­gever een door Opdracht­nemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werk­zaam­heden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdracht­gever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
2. Het honorarium van Opdracht­nemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werk­zaam­heden.
3. Het honorarium van Opdracht­nemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeen­komst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdracht­nemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdracht­nemer Werk­zaam­heden ten behoeve van Opdracht­gever zijn verricht.
4. Indien een per Overeen­komst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdracht­nemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werk­zaam­heden de in de Overeen­komst voorziene Werk­zaam­heden te boven gaan, hetgeen Opdracht­gever alsdan eveneens verschuldigd is.
5. Indien na de totstandkoming van de Overeen­komst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdracht­nemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereen­komstig aan te passen, tenzij Opdracht­gever en Opdracht­nemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
6. Het honorarium van Opdracht­nemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werk­zaam­heden aan Opdracht­gever in rekening gebracht.

10 Betaling

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen of door Opdracht­nemer aangegeven, dient betaling van het factuur­bedrag door Opdracht­gever te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Opdracht­nemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werk­zaam­heden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien Opdracht­gever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdracht­nemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebreke­stelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdracht­gever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdracht­nemer.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdracht­gever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €150,-.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdracht­gever naar het oordeel van Opdracht­nemer daartoe aanleiding geeft, is Opdracht­nemer gerech­tigd van Opdracht­gever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdracht­nemer te bepalen vorm. Indien Opdracht­gever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdracht­nemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeen­komst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdracht­gever aan Opdracht­nemer uit welken hoofde ook verschul­digd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdracht­gevers, voor zover de Werk­zaam­heden ten behoeve van de gezamenlijke Opdracht­gevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

11 Reclame

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werk­zaam­heden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdracht­gever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdracht­gever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdracht­nemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdracht­gever niet op, behoudens voor zover Opdracht­nemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdracht­nemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werk­zaam­heden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdracht­gever reeds betaalde honorarium.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdracht­gever in verband met de reclame.

12 Aan­sprakelijk­heid en vrijwaring

1. Opdracht­nemer is jegens Opdracht­gever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toe­rekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeen­komst. Deze aan­sprakelijk­heid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aan­sprakelijk­heidsverzekeraar van Opdracht­nemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd vermeerderd met het eventueel door Opdracht­nemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aan­sprakelijk­heidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aan­sprakelijk­heid van Opdracht­nemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeen­komst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeen­komst een duurovereen­komst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdracht­gever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 25.000, per gebeur­tenis, waarbij een reeks samenhangende gebeur­tenissen geldt als één gebeur­tenis, tenzij partijen -gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan- reden zien om bij het aangaan van de Overeen­komst af te wijken van dit maximum.
2. Opdracht­nemer is niet aansprakelijk voor:
- bij Opdracht­gever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdracht­gever aan Opdracht­nemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdracht­gever;
- bij Opdracht­gever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdracht­nemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdracht­nemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdracht­nemer verbonden organisatie;
- bij Opdracht­gever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdracht­gever. 3. Opdracht­nemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdracht­gever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
4. Opdracht­nemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens ver­voer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdracht­gever, Opdracht­nemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdracht­gever en Opdracht­nemer op verzoek van Opdracht­gever door middel van elektro­nische middelen met elkaar communiceren. Opdracht­gever en Opdracht nemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektro­nische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektro­nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektro­nische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektro­nische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdracht­gever als Opdracht­nemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektro­nische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5. Opdracht­gever vrijwaart Opdracht­nemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdracht­gever, alsmede gelieerde rechts­personen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdracht­gever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeen­komst samenhangen. Opdracht­gever vrijwaart Opdracht­nemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdracht­gever aan Opdracht­nemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdracht­gever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdracht­nemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Opdracht­gever vrijwaart Opdracht­nemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdracht­nemer op grond van de wet en/of zijn beroeps­regels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdracht­nemer in de uitoefening van de opdracht van Opdracht­gever of derden heeft ontvangen.

13 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voor­waarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Op­dracht­gever uit welke hoofde ook jegens Opdracht­nemer in verband met het verrichten van Werk­zaam­heden door Opdracht­nemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdracht­gever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

14 Opzegging

1. Opdracht­gever en Opdracht­nemer kunnen de Overeen­komst te allen tijde met Onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeen­komst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 12 tweede lid van toe­passing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Opdracht­nemer de Overeen­komst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdracht­gever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grond­slag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdracht­gever eisen.

15 Opschortingsrecht

Opdracht­nemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdracht­gever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdracht­gever volledig zijn voldaan. Opdracht­nemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangen - afweging heeft plaatsgevonden.

16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeen­komsten tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer waarop deze algemene voor­waarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeen­komsten tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer waarop deze algemene voor­waarden van toepassing zijn, worden be­slecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdracht­nemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdracht­gever en Opdracht­nemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

17 Vindplaats en wijziging voor­waarden

1. Deze voor­waarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdracht­nemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voor­waarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


BIJLAGE 1: VERWERKING Persoons­gegevens

Indien Opdracht­nemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdracht­gever Persoons­gegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van Persoons­gegevens kan Opdracht­gever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdracht­gever de Persoons­gegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Opdracht­nemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdracht­gever Persoons­gegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Opdracht­nemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdracht­gever Persoons­gegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. Opdracht­nemer zal de persoons­gegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdracht­gever is vastgesteld. Opdracht­gever zal Opdracht­nemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoons­gegevens het gaat.
3. Opdracht­nemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoons­gegevens. Opdracht­nemer neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoons­gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoons­gegevens.

Artikel 3. Verplichtingen Opdracht­nemer

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Opdracht­nemer zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoons­gegevens.
2. Opdracht­nemer zal Persoons­gegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdracht­gever aan Opdracht­nemer zullen worden aangeleverd.
3. Opdracht­nemer zal Opdracht­gever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
4. De verplichtingen van Opdracht­nemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoons­gegevens verwerken onder het gezag van Opdracht­nemer.
5. Opdracht­nemer zal Opdracht­gever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdracht­gever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Opdracht­nemer zal Opdracht­gever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een ge­gevens­be­schermings­effect­be­oordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoons­gegevens

1. Opdracht­nemer mag de persoons­gegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Opdracht­nemer zal Opdracht­gever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Opdracht­nemer worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
3. Opdracht­nemer is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoons­gegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdracht­gever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdracht­gever. Voor alle overige verwerkingen van Persoons­gegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoons­gegevens door Opdracht­gever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdracht­gever aan Opdracht­nemer zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Opdracht­nemer niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdracht­gever.
4. Opdracht­gever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoons­gegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdracht­gever verleent Opdracht­nemer hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdracht­gever zal Opdracht­nemer Opdracht­gever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdracht­gever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
3. Opdracht­nemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdracht­gever en Opdracht­nemer zijn overeengekomen. Opdracht­nemer staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Opdracht­nemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoons­gegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoons­gegevens).
2. Opdracht­nemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandig­heden doeltreffend is. Opdracht­nemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de ge­voeligheid van de Persoons­gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Opdracht­gever stelt enkel Persoons­gegevens ter verwerking aan Opdracht­nemer ter beschikking, indien Opdracht­gever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligings­maatregelen zijn getroffen. Opdracht­gever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een data-lek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Opdracht­nemer, zich naar beste kunnen in­spannen om Opdracht­gever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aan­leiding waarvan Opdracht­gever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdracht­nemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdracht­nemer meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdracht­gever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
• Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
• Wat is de (voorgestelde) oplossing;
• Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
• Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
• Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdracht­gever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoons­gegevens richt aan Opdracht­nemer, zal Opdracht­nemer het verzoek doorsturen aan Opdracht­gever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdracht­gever zal het verzoek ver­volgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdracht­gever hulp benodigd heeft van Opdracht­nemer voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Opdracht­nemer hieraan meewerken en kan Opdracht­nemer hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoons­gegevens die Opdracht­nemer van Opdracht­gever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Opdracht­nemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
• Voor zover Opdracht­gever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
• Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
• Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

1. Opdracht­gever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onaf­hankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdracht­gever de bij Opdracht­nemer aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en rede­lijke argumenten aanbrengt die een door Opdracht­gever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Opdracht­nemer aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uit­sluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Opdracht­nemer. De door Opdracht­gever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdracht­gever, eens per jaar plaats.
3. Opdracht­nemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdracht­gever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdracht­gever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Opdracht­nemer de van Opdracht­gever ontvangen Persoons­gegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.